Algemene Voorwaarden

RiseUP Uniting People

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 7 Gehuurde materialen
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 9 Bekendheid met risico's
Artikel 10 Prijzen
Artikel 11 Betaling
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Artikel 14 Schade
Artikel 15 Evenementenpersoneel
Artikel 16 Annulering
Artikel 17 Ontbinding en opschorting
Artikel 18 Aansprakelijkheid
Artikel 19 Overmacht
Artikel 20 Klachten en verval
Artikel 21 Geheimhouding
Artikel 22 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 23 Slotbepalingen


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder de volgende definities, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of de context anders bepaalt:
1. RiseUP: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RiseUP.
2. opdrachtgever: de wederpartij van RiseUP;
3. overeenkomst: de tussen RiseUP en de opdrachtgever gesloten overeenkomst;
4. evenement: een door RiseUP georganiseerd evenement, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een bedrijfsuitje, feest of bijeenkomst;
5. deelnemer: de persoon die deelneemt aan een evenement, alsmede degene ten behoeve van wie het evenement wordt georganiseerd;

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop RiseUP deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor het evenement derden worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Indien dit het geval is, zullen opdrachtgever en RiseUP in onderhandeling treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn louter indicatief en binden RiseUP slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.
3.2 RiseUP is niet aan haar aanbod gebonden in geval van druk-, type- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.3 RiseUP is niet aan de offerte gebonden indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het daarin opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RiseUP anders aangeeft.
3.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan RiseUP verstrekte hoeveelheden, eisen, specificaties en overige gegevens op basis waarvan RiseUP zijn aanbieding opstelt.
3.5 Een samengestelde verkoopofferte verplicht RiseUP niet tot uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7 Informatie, afbeeldingen, gesproken mededelingen, aanduidingen ed betreffende aanbiedingen en eigenschappen van goederen (zoals afmetingen of gewichten) of diensten die worden verricht, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, aangegeven of gedaan. RiseUP garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, goederen en diensten volledig in overeenstemming zijn met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand nadat de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard door overlegging van een opdrachtbevestiging.
4.2 RiseUP zal nimmer gehouden zijn met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen voordat de opdrachtgever een ondertekende opdrachtbevestiging ter goedkeuring aan RiseUP heeft geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van RiseUP zijn inspanningsverbintenissen. RiseUP zal haar werkzaamheden naar beste kunnen als zorgvuldig professional uitvoeren. RiseUP kan echter niet garanderen dat enig beoogd resultaat wordt behaald.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RiseUP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever vrijwaart RiseUP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade hebben geleden en die aan de opdrachtgever of een deelnemer toerekenbaar is.
6.2 RiseUP is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door RiseUP gevraagde gegevens en informatie heeft verstrekt in de door RiseUP gewenste vorm en wijze. Extra kosten die zijn ontstaan ​​doordat opdrachtgever de gevraagde gegevens en informatie niet (tijdig) heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.
6.3 De opdrachtgever is verplicht RiseUP onverwijld op de hoogte te stellen van feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De opdrachtgever kan tot een week voor aanvang van het evenement eventuele dieetwensen doorgeven aan RiseUP.
6.5 Indien RiseUP voor één of meer deelnemers werkzaamheden dient te verrichten, blijft het overeengekomen honorarium verschuldigd indien de betreffende deelnemer(s) niet aanwezig zijn en op de overeengekomen locatie op en gedurende het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen locatie blijven.
6.6 Indien meer deelnemers het evenement bijwonen dan met de opdrachtgever is overeengekomen, zullen alle extra kosten die RiseUP daardoor maakt, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.7 RiseUP zal redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip uit te voeren zoveel mogelijk honoreren, maar zal daartoe nimmer verplicht zijn. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.8 De opdrachtgever draagt ​​er zorg voor dat RiseUP alle noodzakelijke voorbereidingen op de locatie tijdig kan treffen met kosteloze terbeschikkingstelling van de benodigde voorzieningen als gas, water, elektra en ruimte, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst.
6.9 Voor zover de opdrachtgever heeft aanvaard om bepaalde materialen te leveren en/of bepaalde werkzaamheden te verrichten in het kader van de overeenkomst, is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat deze leveringen en/of de werkzaamheden tijdig worden voltooid. Indien dit niet tijdig gebeurt, is de opdrachtgever aansprakelijk.
6.10 De opdrachtgever is verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van alle risico's verbonden aan de werkzaamheden die de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verricht. De opdrachtgever is minimaal verplicht een reguliere Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat onder deze verzekering ook de medewerkers van RiseUP vallen die uitvoering geven aan de overeenkomst en de door RiseUP ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever is verplicht de desbetreffende polissen op eerste verzoek aan RiseUP ter beschikking te stellen.
6.11 De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de uitvoeringen van de artiest, alsmede met de soort of aard van het aanbestede werk.
6.12 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de door de overheid vereiste muzieklicenties en andere vergunningen met betrekking tot het optreden.

Artikel 7 Gehuurde materialen
7.1 Ten aanzien van aan opdrachtgever verhuurde materialen geldt het volgende:
1. de materialen zijn volledig voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat deze de levering heeft aanvaard;
2. bij verlies, breuk, beschadiging, diefstal of verduistering is de opdrachtgever de aanschafwaarde van de materialen verschuldigd.
7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan ​​de materialen aan andere partijen te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of er op andere wijze over te beschikken.
7.3 De opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen in het gehuurde materiaal.
7.4 De opdrachtgever zal zich als een goed huurder gedragen, gebruiken en onderhouden met het gehuurde.
7.5 In geval van beschadiging of vermissing van het gehuurde materiaal is de opdrachtgever verplicht RiseUP zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en vervolgens de door RiseUP gegeven instructies op te volgen. Kosten die ontstaan ​​als gevolg van het niet naleven van deze instructies komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.6 RiseUP is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, waaronder materiële schade, persoonlijk letsel en bedrijfsschade, veroorzaakt door of als gevolg van de uitvoering, de bediening of het gebruik van het gehuurde.
7.7 Tijdens de huurperiode komen alle risico's van het gehuurde materiaal, waaronder het risico van diefstal, verduistering of vermissing, voor rekening van de opdrachtgever, ook indien de opdrachtgever ter zake niet toerekenbaar is.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien voor een goede uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden moeten worden gewijzigd of aangevuld, zullen partijen wijzigingen in de overeenkomst tijdig bespreken.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RiseUP zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
8.3 RiseUP zal de opdrachtgever vooraf informeren indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft.
8.4 In afwijking van artikel 3 van dit artikel is RiseUP niet gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van aan RiseUP toe te rekenen omstandigheden.

Artikel 9 Bekendheid met risico's
Indien RiseUP in het kader van de overeenkomst een evenement organiseert, verklaart de opdrachtgever de impact en risico’s van het evenement waaraan alle deelnemers zullen deelnemen te hebben bestudeerd, RiseUP te hebben geïnformeerd over alle relevante medische en/of fysieke bijzonderheden van alle deelnemers voor met wie deze overeenkomst wordt gesloten, en om de deelnemers in staat te stellen om op het gebied van gezondheid en fitheid aan het evenement deel te nemen zonder een risico voor zichzelf of anderen te vormen.

Artikel 10 Prijzen
10.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's en inclusief BTW en kunnen inclusief transportkosten, installatiekosten en heffingen van overheidswege zijn.
10.2 Indien de kostprijs van RiseUP wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse wijzigingen in omzetbelasting, sociale premies, loonbelasting of andere heffingen van overheidswege, of als gevolg van prijswijzigingen van derden, heeft RiseUP het recht om deze wijzigingen doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling
11.1 RiseUP heeft het recht opdrachten slechts te aanvaarden onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een gedeelte daarvan vooruit betaalt, dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt, in welk geval de opdrachtgever hiervan op de hoogte wordt gesteld. Indien de opdrachtgever het voorschot niet betaalt, wordt dit beschouwd als een beëindiging van de overeenkomst zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de voorwaarden van artikel 16 van toepassing.
11.2 Vertraging in de uitvoering van een overeenkomst veroorzaakt door niet tijdige betaling door de opdrachtgever komt altijd voor risico van de opdrachtgever.
11.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door RiseUP aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
11.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt in rekening gebracht vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft met voldoening van de vordering, kan RiseUP deze vordering overdragen aan een derde, in welk geval de opdrachtgever naast het totaal verschuldigde bedrag gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.
11.5 De ​​vorderingen van RiseUP op de opdrachtgever zijn in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door RiseUP geleverde producten en diensten, waaronder begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, video-opnamen, foto's en dergelijke blijven eigendom van RiseUP totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Loving gesloten overeenkomst heeft nagekomen. Evenementen.
12.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de onder dit eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
12.3 De opdrachtgever is gehouden RiseUP onverwijld op de hoogte te stellen indien een derde beslag legt dan wel enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden.

Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid
De opdrachtgever die het evenement namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 14 Schade
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen van deelnemers. Kosten voortvloeiende uit beschadiging en/of vernieling veroorzaakt door deelnemers komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze niet op de veroorzaker(s) verhaald kunnen worden.

Artikel 15 Evenementenpersoneel
15.1 De deelnemers zijn verplicht zich gedurende het evenement te houden aan de aanwijzingen van het evenementenpersoneel (van zowel RiseUP als door RiseUP ingeschakelde derden).
15.2 Indien een deelnemer tijdens het evenement lichamelijke of geestelijke klachten vertoont, wangedrag vertoont of op andere wijze verantwoordelijk is of kan zijn voor overlast of belemmering, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Het overeengekomen honorarium blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van RiseUP om vergoeding van eventuele schade te vorderen.

Artikel 16 Annulering
16.1 Annulering kan per brief of email worden aangegeven. De datum van de ontvangen email of brief wordt gebruikt om de opzegtermijn te berekenen.
16.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. RiseUP zal in dit verband de volgende kosten in rekening brengen voor het annuleren van een door haar georganiseerd evenement:
1. bij annulering tot 12 maanden voor de overeengekomen ingangsdatum van het evenement: 10% van het factuurbedrag;
2. bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden voor de overeengekomen ingangsdatum van het evenement: 50% van het factuurbedrag;
3. bij annulering tussen 6 maanden en 4 maanden voor de overeengekomen ingangsdatum van het evenement: 90% van het factuurbedrag;
4. bij annulering later dan 4 maanden voor de overeengekomen ingangsdatum van het evenement: 100% van het factuurbedrag;
16.3 Indien de werkelijke kosten van RiseUP als gevolg van de annulering hoger zijn dan de annuleringskosten genoemd in lid 2 van dit artikel, kunnen deze extra kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 17 Ontbinding en opschorting
17.1 RiseUP heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
17.2 RiseUP heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
1. RiseUP ter kennis gekomen omstandigheden – na het sluiten van de overeenkomst – geven aanleiding te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan ​​voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
2. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.3 RiseUP heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt ​​of wordt verleend, dan wel indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt, dan wel indien de opdrachtgever niet in staat is zijn schulden te betalen, zijn bedrijf beëindigt of liquideert, onder curatele wordt gesteld, of indien een bewindvoerder of vereffenaar wordt aangesteld.
17.4 RiseUP heeft ook het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, of indien de uitvoering daarvan naar redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd, of indien andere omstandigheden een ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst verhindert redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht.
Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 RiseUP kan niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade die het directe of indirecte gevolg is van:
1. een gebeurtenis die buiten haar macht ligt en dus niet aan haar kan worden toegeschreven, zoals gedefinieerd in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
2. enig handelen of nalaten van de opdrachtgever, diens ondergeschikten of andere personen die voor of namens de opdrachtgever werkzaamheden verrichten.
18.2 RiseUP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij RiseUP bekend was of redelijkerwijs had behoren te weten van dergelijke onjuistheid of onvolledigheid.
18.3 Alle deelnemers nemen vrijwillig deel aan evenementen georganiseerd door RiseUP. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die tijdens de evenementen aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht. Deelnemers die zich niet in staat achten deel te nemen aan bepaalde activiteiten dienen dit te melden bij de desbetreffende evenementenmedewerkers. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit te melden bij de betreffende evenementenmedewerkers. Deelname aan het evenement geschiedt uitsluitend op risico van de deelnemer.
18.4 De deelnemer dient zich altijd te houden aan de door het personeelsevenement gegeven veiligheidsinstructies, regels en voorschriften. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, zijn de deelnemer en de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
18.5 RiseUP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.6 Indien RiseUP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het overeenkomstige bedrag aan financiële schadevergoeding dat door de verzekeraar van RiseUP wordt uitgekeerd.
18.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RiseUP of haar ondergeschikten.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij worden gehinderd door een omstandigheid die niet het gevolg is van nalatigheid en deze omstandigheid niet aan hen kan worden toegerekend op grond van de wet, een rechtsvordering of in het algemeen aanvaarde maatstaven.
19.2 Indien zich een in lid 1 van dit artikel genoemde gebeurtenis voordoet, is RiseUP niet gehouden tot vergoeding van enigerlei directe of indirecte schade, maar is zij tevens ontheven van haar verplichting tot het verrichten van de levering of de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of RiseUP geheel of gedeeltelijk van haar verplichting wordt ontheven, dan wel dat de uitvoering slechts wordt opgeschort. RiseUP en de opdrachtgever zijn gehouden van iedere mogelijkheid tot uitvoering van de levering gebruik te maken, al dan niet op gewijzigde wijze, en de door de opdrachtgever betaalde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
19.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.4 Voor zover RiseUP ten tijde van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft of zal voldoen, en de verplichtingen die zijn of worden nagekomen een zelfstandige waarde hebben, heeft RiseUP het recht om de reeds nagekomen of nog nagekomen verplichtingen te factureren. verplichtingen afzonderlijk nagekomen. De opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Klachten en verval
20.1 De opdrachtgever dient eventuele spijzen en/of dranken direct bij levering te controleren en eventuele klachten onverwijld aan RiseUP te melden om RiseUP in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van de klacht te verifiëren en zo mogelijk op te lossen.
20.2 Indien RiseUP een klacht over smaak niet kan verifiëren omdat het eten en/of drinken al door de opdrachtgever is genuttigd, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
20.3 Klachten over het door RiseUP georganiseerde evenement dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het evenement schriftelijk bij RiseUP te worden ingediend.
20.4 Na deze termijn vervallen alle vorderingen jegens RiseUP die niet binnen 1 jaar na het ontstaan ​​ervan bij RiseUP zijn ingediend.

Artikel 21 Geheimhouding
21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
21.2 Indien RiseUP op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel verplicht is vertrouwelijke informatie bekend te maken aan een door de wet of de aangewezen bevoegde rechter aangewezen derde en RiseUP geen beroep kan doen op een geheimhoudingsplicht, is RiseUP niet aansprakelijk voor schade of schadevergoeding aan de opdrachtgever, en de opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 22 Intellectuele eigendomsrechten
22.1 Alle door RiseUP verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, video, foto's, media e.d. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RiseUP, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, tenzij uit de aard van de documenten anders voortvloeit.
22.2 Van het optreden mogen geen audio- en video-opnamen worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RiseUP.
22.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten verbonden aan muziekauteursrechten voor rekening van de opdrachtgever.
22.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door of namens de opdrachtgever verstrekte zaken die beschermd zijn door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectueel eigendom, verklaart de opdrachtgever dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften. en beschermde rechten van derden, en vrijwaart RiseUP voor aanspraken van derden of voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financieel als anderszins, voortvloeiend uit de openbaarmaking of verveelvoudiging.

Artikel 23 Slotbepalingen
23.1 RiseUP heeft het recht de geleverde diensten te gebruiken voor eigen marketing-, reclame- en promotionele doeleinden.
23.2 De ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
23.3 Partijen zullen slechts een geschil aanhangig maken bij de rechter indien zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een ​​geschil in onderling overleg te beslechten.
23.4 Op alle overeenkomsten tussen RiseUP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
23.5 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en RiseUP zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RiseUP gevestigd is.

RiseUP Menu logo 01

Festival Locatie

Icon Locatie Icon Locatie Kasteel De Berckt, De Berckt 1
5991 PD Baarlo 
icon FB 01 icon IG 01 Icon Youtube icon Maps 01